Forsiden  •  Sundhed  •  Miljø  •  Etik  •  Politik  •  Mad  •  Oversigter  

 

Fødevareproduktion og vandforbrug

 

Ca. 1 mia. mennesker mangler i dag adgang til rent drikkevand.

 

Landbruget står for ca. 70 % af verdens samlede vandforbrug.

 

Liter vand pr. kg:

 

700 Æbler

900 Kartofler

1300 Korn

1800 Sojabønner

3300 Æg

3900 Kylling

4800 Svinekød

5000 Ost

15500 Oksekød

 

Oplysninger fra Dansk Vegetarforenings pjece

»Kød og klima«

 

 

 

Her er en anden måde at regne vand-forbruget ud på:

Dit usynlige vandforbrug

 

 

 

Kødproduktion og vandforurening

 

Dyreopdræt til kødproduktion bidrager væsentligt til vandforurening. Det skyldes udledning af dyrenes afføring, antibiotika, hormoner, kemikalier fra behandling af læder samt sprøjtemidler brugt ved dyrkning af foder.

 

Gylle spredt fra landbruget kan have katastrofale følger for kystnære havområder, søer, floder og vandløb. Når forurenende stoffer som fosfor, nitrogen og antibiotika kommer ud i vandet, kan de gøre stor skade på fiskebestande og andet dyreliv, bl.a. ved at øge forekomsten af alger, der afgiver giftige svovlbrinte og opbruger ilten i vandet.

 

Oplysninger fra Dansk Vegetarforenings pjece

»Kød og klima«

 

 

 

Der produceres nu

28.105.000.000 liter gylle om året i Danmark - og det er altså kun fra svineproduktionen...

(Kilde: NOAH)

 

 

18.09.2014:

Californien tørrer ud

(før/nu-billeder)

 

04.08.2014:

Mindre kød giver mere vand

 

15.03.2012:

Farlige bakterier fra gylle går direkte i grundvandet

 

 

Miljø: Vand

Tekst: Redigeret og suppleret kursusmateriale fra »Lev Bæredygtigt«. Link

 

 

Planeten Jorden indtager en særstilling i universet, fordi den har vand. Vand består af ilt og brint (H2O) og er en forudsætning for alt liv på Jorden. Det sørger for transporten af næringsstoffer rundt i hele det økologiske system, inklusive menneskets krop. Med den funktion er det vigtigt, at vandet er rent.

Vand har ingen alder. Det cirkulerer (genbruges) hele tiden: Det fordamper fra havet og skovene og fortættes til skyer, hvorefter det regner ned igen. Noget af det falder over land, hvor en del af det suges op af planter og træer og en anden del danner søer og floder eller siver direkte ned til grundvandet. I begge tilfælde havner det meste af det på et eller andet tidspunkt i havet igen, og på vejen bringer det næringsstoffer rundt til biomassen.

 

 

Masser af vand

Der er ca. 1,4 milliarder kubikkilometer vand på jorden. I den største del af dette - havet, som dækker ca. 70 % af Jordens overflade - er der opløst salte, der gør det udrikkeligt for mennesker (nyrerne ville eksplodere af overanstrengelse...).Mindre end 3 % er ferskvand, men det meste af dette er bundet som sne, is, permafrost, fordampet til atmosfæren, fastholdt som jordvand eller deponeret som utilgængeligt grundvand. Kun i alt 1 promille eller ca. 40.000 kubikkilometer er årligt tilgængeligt som en fornybar og ren ressource. Men det er også mere end nok, hvis vi ellers behandlede vandet ordentligt...

 

 

 

Vandforurening

Det industrielle samfund bruger oceaner af rent vand til industrielle processer, energiproduktion, kølevand, landbrugsvanding og affaldstransport m.m. Herved bliver puljen af tilgængeligt rent drikkevand endnu mindre, og der skabes en lang række forureningsproblemer:

Kemisk forurening. Kemiske stoffer og affald fra produktion og industrielle processer, f.eks. fra kraftværker, raffinaderier, bilfabrikker og andre produktionsanlæg, havner ofte i vandløb, hav og grundvand.

Uorganisk affald fra bl.a. minedrift, papirfabrikker, elektronik- og batterifabrikker indeholder giftige og ætsende stoffer såsom syrer, tungmetaller, kviksølv, cadmium og bly, som er giftige for de fleste levende organismer, inklusive mennesker. Tungmetaller er fundet i grund- og drikkevand, kviksølv i fisk osv.

Pesticider fra landbrug, skovbrug og private haver siver ned i grundvandet og havner i drikkevandet.


Plastik.
 Nogle plasttyper (PVC med phthalater, især DEHP) afgiver stoffer til jord, luft, vand og fødevarer, som kan være kræftfremkaldende og hormonforstyrrende. Millioner af plastikstumper flyder rundt i havet.

Rengøring og personlig pleje. Shampoo, lotion, fugtighedscreme, hårfarvningsmidler, sæber, vaskemidler, blegemidler, blødgøringsmidler og mange andre produkter bidrager til kemisk vandforurening.
  
Eutroficering. Husdyrgødning, kunstgødninger og fosfatholdige vaskemidler forurener vandet og forgifter vandplanter og dyr ved at tilføre overskydende næringsstoffer, hvoraf nogle havner i grund- og drikkevand (nitrat m.m.). Dette øger også væksten af alger i fjorde og kystnære havområder og mindsker dermed mængden af ilt. Til sidst dør algerne og synker til bunds, en anaerob (iltfri) nedbrydning går i gang og fører til iltsvind, liglagen og bundvending, hvilket igen frigør svovlbrinte og metangas.

Organisk affald omfatter affald fra slagterier, fiske- og kødkonservesindustrien, garverier, pesticid- og råolieproduktion samt diverse forarbejdningsvirksomheder. Organisk affald nedbrydes af mikroorganismer, som til denne proces bruger vandets ilt. Vandet begynder at stinke på grund af bakterierne. Det rådner.

Spildevand fra toiletter. I de fleste tredjeverdenslande transporteres urenset spildevand væk under usikre forhold og forurener vand og jord. Selv i industrilandene udledes dårligt renset spildevand til floder, søer og havet. Brud på kloakrør og rensningsanlæg kan forurene grund- og drikkevand. Herved spredes bl.a. coli-bakterier og forskellige vandbårne sygdomme.

 

 

 

2012: SIWI:

Feeding A Thirsty World (Vand og Mad)

 

 

 

Havet er fyldt med plastik...

Video 8 min 19 sek

 

 

 

Liste over videoer med plastik/vand-forurening:

The Great Pacific Garbage Patch

 

 

09.05.2012:

Den store Plastik-pøl vokser og vokser...

 

 

 

Vandforurening

Video 4 min 42 sek

 

 

 

Havforurening

Video 4 min 40 sek

 

 

 

Vandforurening i udviklingslandene Video 28 min 34 sek

 

 

 

Plantemad © 2010 • plantemad@mail.dk • 42 45 94 14

Eksemplarfremstilling af papirkopier/prints fra denne hjemmeside til undervisningsbrug og intern administrativ brug er tilladt med en aftale med Copydan Tekst & Node